KAMPANJAT DHE PROJEKTET

Puna jonë ka  përfshirë dokumentarë, filma të shkurtër artistikë,  video promocione, spote për radio, shfaqje në rrugë,  dizajnim të llogove dhe zgjidhje të ngjyrave, konceptimi, strategjia, e edhe më shumë:
Kampanja e Llotarisë së Kosovës (2005)
BONUSBONITA, ISO dhe Certifikimi HACCP (2006)
Fushata e regjisimit civil të OSBE-së (1999)
Kampanja zgjedhore e OSBE-së (2000)
Shërbimet e PTK-së dhe VALA 900(2001)
KampnjaInternacionaleCare – Dhuna në familje dhe dhuna kundër fëmijëve (2001)
Kampanja zgjedhore e OSBE-së (2002)
Kampanja zgjedhore e OSBE-së (2004)
Kampanjakundër trafikimit të qenieve njerëzore bashkë me IOM dhe USAID (2005)
Kampanja për Trashëgiminë Kulturore sponzouar nga Ministria e Kulturës (2006)
Fushata kundër përdorimit të drogave në bashkëpunim me OJQ Labirinti2006)
Fushata për mësimin për jetë të gjatë, Mnistria e Arsimit (2006)
Kampanja FEMIU I DREJTËSISË-ABA/RLI dhe USAID (2007)
Kampanja kundër trafikimt të qenieve njerëzore(2007)
Fushata për cështjet e ankesave me OSBE-në (2007)
Kampanja kundër korrupsionit me OSBE-në (2007)
Kampanja e informimit publik për Zgjedhjet e Përgjithshme të vitit 2007 me Komisionin Qendror Zgjedhor
Kampanja për menaxhimin e pyjeve bashkë më EU (2007)
Kampanja Eja në Evropë për ICO/EUPT/EULEX (2008)
Fushata e decentralizimit, Qeveria e Kosovës (2008)
Zgjedhjet Lokale në Kosovë (2009)
Zgjedhjet Lokale në Kosovë, rundi i dytë (2009)
Kampanja e UNDP-së kundër dhunës në familje (2010)
Zgjedhjet e Përgjithshme të Kosovës (2010)
Regjistrimi i populsisë në Kosovë (2011)

 

 

ME SHUME  ->